วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ)

วัดศิลาอาสน์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตังอยู่ในตาบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิวัดศิลาอาสน์ตังอยู่บริเวณภูพระ กรมศิลปากรได้ประกาศทะเบียนโบราณวัตถุสถาน ตังแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา ภายหลังได้ กาหนดขอบเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน ภูพระเป็น เนินเขาหินทรายเป็นศาสนสถาน และใช้เพิงผาสลัก พระพุทธรูปแบบนูนสูง 9 องค์ ประทับนั่งปางมารวิชัย 3 องค์ และปางสมาธิ 6 องค์ องค์ที่มีขนาดใหญ่สุด คือ พระเจ้าองค์ตือ สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างในสมัยรุ่น ราวคราวเดียวกับปรางค์กู่ พระพุทธรูปเหล่านีมีลักษณะ เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษ ที่ 18 ถึง 19 (ราว พ.ศ. 1701–1900) ทุกปีมีงาน นมัสการพระพุทธรูปที่3ปีละ2คัรงั ครังละ3วันคือ วันขึน 1 ค่า เดือน 3 และวันขึน 13 ค่า เดือน 5 พ.ศ. 2483 พระวิบูลนิโรธกิจ อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ได้ขอตังเป็นสานักสงฆ์ชื่อ ศิลาอาสน์ และแผ้วถาง บริเวณให้เตียน ตังวัดเมื่อ พ.ศ. 2483[2] ในปีถัดไปได้ สร้างเป็นกุฏิ พระพุทธรูปที่ภูพระ เป็นศิลปะที่มีการ ผสมผสานระหว่างศิลปะท้องถิ่น คือ ศิลปะทวารวดี ได้แก่ พระพักตร์รูปสี่เหลี่ยม พระขนงรูปปีกกา และ ศิลปะเขมรที่แพร่หลายเข้ามามาก ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ได้แก่ แนวเส้นพระเกศา และเกตุมาลารูปกรวย คว่า สาหรับมงกุฎหรือกระบังหน้าท่ีปรากฏบน พระพุทธรูปทรงเครื่องคล้ายกับที่พบจากพระพุทธรูปใน ศิลปะเขมรนครวัดหรือบายน ในพุทธศตวรรษที่ 17-18 พระเจ้าองค์ตือมีขนาดหน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยม พระรัศมีเป็นรูปบัวตูมขนาดเล็ก พระเกศาเป็นเส้นยาว เรียงคล้ายเส้นผม พระขนงมี ขนาดเล็กต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรเล็กมองตรง พระนาสิกทรงสามเหลี่ยม พระโอษฐเล็ก พระกรรณยาว ครองจีวรห่มคลุม พระอังสายาว มีผ้าสังฆาฏิปลายตัดเป็นเส้นตรงยาวมาจรดพระนาภี ประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย ที่มีลักษณะพิเศษ คือ วางพระหัตถ์ซ้ายไว้บนพระเพลาแทนที่จะเป็นพระหัตถ์ ขวาตามแบบพระพุทธรูปปางมารวิชัยทั่วไป

กิจกรรมที่ห้ามพลาด
– กราบไหว้ นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ
– ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพระพุทธรูป

ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านนาไก่เซา ถนนชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน 08.00 – 17.00 น.
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แนะนำ : ทุกฤดูกาล
การเดินทาง : จากตัวเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) ประมาณ 15 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายตามทางนาเสียว-ห้วยชัน ประมาณ 5 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีก 1 กิโลเมตร

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/QCE1eZrfVUHaKDQDA

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email